Szkolenie – Staż – Zatrudnienie

Projekt „Szkolenie – Staż – Zatrudnienie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego funduszy Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt „Szkolenie – Staż – Zatrudnienie” realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2018 r. Celem projektu jest objęcie wsparciem 60 kobiet zwiększenie ich możliwości zatrudnienia.

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – DORADZTWO ZAWODOWE

2. PORADNICTWO ZAWODOWE

3. POŚREDNICTWO PRACY

4. SZKOLENIA
Szkolenia pozwolą na nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji  oraz zwiększą ich szanse na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:
1)  Recepcjonistka
2) Pomocnica kucharza
3) Kelnerka

5. 3 MIESIĘCZNE STAŻE
Celem wsparcia jest wyposażenie Uczestniczek projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu recepcjonistki/pomocy kucharza/kelnera. Wysokość stypendium stażowego wynosi 1850 zł brutto.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.