Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia – usługi szkoleniowe

W związku z realizacją projektu „Szkolenie – Staż – Zatrudnienie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy o dofinansowanie: POWR.01.02.01-02-0093/16-00), zwracamy się z […]

CZYTAJ WIECEJ