Szkolenie - Zatrudnienie > O projekcie

O projekcie

Projekt „Szkolenie – Staż – Zatrudnienie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego funduszy Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt „Szkolenie – Staż – Zatrudnienie” realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2018 r. Celem projektu jest objęcie wsparciem 60 kobiet zwiększenie ich możliwości zatrudnienia.

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – DORADZTWO ZAWODOWE
Zadanie ma na celu przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowań uczestników oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych.

2. PORADNICTWO ZAWODOWE
W ramach tego zadania zaplanowane jest wspomaganie procesu poszukiwania pracy m.in. Celem tej formy wsparcia jest podniesienie motywacji uczestniczek i wyposażenie ich w wiedzę na temat własnych kompetencji i zasobów.

3. POŚREDNICTWO PRACY
Celem pośrednictwa pracy jest wsparcie uczestniczek w poszukiwaniu odpowiednich ofert pracy odpowiadających ich kompetencjom .

4. SZKOLENIA
Szkolenia pozwolą na nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji  oraz zwiększą ich szanse na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:
1)  Recepcjonistka
2) Pomocnica kucharza
3) Kelnerka

Szkolenia będą składać się z części teoretycznej i warsztatów z zakresu języka angielskiego branżowego (w przypadku szkoleń z zakresu pomocnica kucharza i kelnerka) lub warsztatów z zakresu obsługi komputera (w przypadku szkolenia dla przyszłych recepcjonistek).
W ramach szkoleń uczestniczki otrzymają stypendium szkoleniowe.

5. 3 MIESIĘCZNE STAŻE
Celem wsparcia jest wyposażenie Uczestniczek projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu recepcjonistki/pomocy kucharza/kelnera. Wysokość stypendium stażowego wynosi 1850 zł brutto.

UCZESTNICZKOM/-CZKOM ZAPEWNIONE ZOSTANĄ:
a) materiały szkoleniowe,
b) catering – lunch + przerwy kawowe w trakcie szkoleń zawodowych i grupowego poradnictwa zawodowego,
c) zwrot kosztów dojazdu (tylko osobom zamieszkującym poza miastami powiatowymi, w których realizowane są zajęcia)
d) stypendium szkoleniowe,
e) zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu,
f) stypendium stażowe.