Rekrutacja

Projekt jest adresowany do 60 kobiet które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a)  wiek – 18 – 29 lat;
b) miejsce zamieszkania (zgodnie z Kodeksem cywilnym) na terenie powiatu głogowskiego, lubińskiego, polkowickiego lub zgorzeleckiego;
c) status na rynku pracy – osoba pozostająca bez pracy niezarejestrowana w urzędzie pracy;
d) osoba nie kształcącą się i nie ucząca się;
e) osoby nie wchodzącą w skład grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3/ Poddziałaniu 1.3.1; tj.
 • osoba z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), w tym:
  › wychowanek pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, który po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócił do rodzin naturalnych
  › wychowanek pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, który założył własne gospodarstwo domowe
  › wychowanek pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, który usamodzielnił się i ma trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
• matka opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
• absolwentka młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
• absolwentka specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu)
• matka przebywająca w domu samotnej matki
• osoba młoda opuszczająca zakład karny lub areszt śledczy (do roku po opuszczeniu)

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydatki na rynku pracy:
a) osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.,
b) osoby długotrwale bezrobotne – 5 pkt.,
c) brak doświadczenia zawodowego – 5 pkt;
d) osoba, której łączne doświadczenie zawodowe wynosi max. 12 miesięcy – 4 pkt

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne i uzyskają największą liczbę punktów.

Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie będzie prowadzony w sposób ciągły do czasu wyczerpania miejsc.

Kandydatki zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów:
a) Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryteriów  uczestnictwa
b) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy,

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
Regulamin projektu wraz z dokumentami zgłoszeniowymi dostępne są w zakładce „DO POBRANIA” oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie.

Biura Projektu:
Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS
ul. Daszyńskiego 91, 59-900 Zgorzelec
e-mail: biuro@szkolenie.expert

W przypadku chęci złożenia dokumentów rekrutacyjnych przez osoby z niepełnosprawnością:
• istnieje możliwość telefonicznego zgłoszenia (dokumenty uzupełnia przedstawiciel Organizatora projektu; dokumenty zostaną podpisane przez Kandydata na pierwszych zajęciach)
• istnieje możliwość złożenia dokumentów poprzez e-mail
• istnieje możliwość wizyty przedstawiciela Organizatora projektu u Kandydata
• istnieje możliwość bezpośredniej wizyty w Biurze projektu, jednak należy ten zamiar wcześniej zgłosić celem przygotowania stosownego  pomieszczenia bez barier architektonicznych